top of page
จิตวิทยา ธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาจิตวิทยาที่หลากหลายทั้งจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาประยุกต์ อาทิ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาสังคม  

นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจจิตวิทยาในชีวิตประจำวันผ่านรายวิชาต่างๆ เช่น สุขภาพจิต บุคลิกภาพและการปรับตน จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาไทย

รับผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3

คุณวุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือเทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

 • เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.50 หรือ

 • คะแนนสอบ GED ในแต่ละวิชาต้องมีคะแนน 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน)

สุขภาพร่างกาย

 • ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มีความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผลคะแนนสอบ A-Level

รูปแบบที่ 1

 • A-Level 61 (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1)

 • A-Level 66 (ฺชีววิทยา)

 • A-Level 70 (สังคมศึกษา)

 • A-Level 81 (ภาษาไทย)

 • A-Level 82 (ภาษาอังกฤษ)

 

แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และค่าน้ำหนัก 20%


รูปแบบที่ 2

 • A-Level 70 (สังคมศึกษา)

 • A-Level 81 (ภาษาไทย)

 • A-Level 82 (ภาษาอังกฤษ)

 • และ A-Level อีกจำนวน 1 วิชาจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

  • A-Level 62 (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2)

  • A-Level 83 (ฝรั่งเศส)

  • A-Level 84 (เยอรมัน)

  • A-Level 85 (ญี่ปุ่น)

  • A-Level 86 (เกาหลี)

  • A-Level 87 (จีน)

  • A-Level 89 (สเปน)

 

แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และค่าน้ำหนัก 25%

ผลคะแนนสอบ TGAT

รูปแบบที่ 3

 • TGAT 90 (ความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก 100%​

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

รับผ่าน Thammasat International Student Recruitment (TISR)

bottom of page