top of page
คณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาตามมาตรฐานสากล เข้าใจพฤติกรรมและความแตกต่างของมนุษย์และสังคมในพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือ พัฒนาสุขภาวะของบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม

bottom of page