top of page

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงถือเป็นสถาบันแรก ๆ ในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาโดยจัดการเรียนการสอนด้วยการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้วยการฝึกทักษะและการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการเข้าสู่การทำงานเป็นนักจิตวิทยาหรือนักวิจัย​ โดยเกือบ 100% ของบัณฑิตสาขาจิตวิทยามีงานทำ 

 

ในปัจจุบัน สาขาวิชาจิตวิทยามีอาจารย์ประจำที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

สาขาวิชาจิตวิทยาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจำนวนกว่า 1,000 คนต่อภาคการศึกษาทั้งในวิชาบังคับและวิชาเลือก และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยากว่า 200 คน

บทความวิชาการ
ร่วมกันเขียนโดยคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยา

bottom of page